Regulamin sklepu internetowego ŁAPSERDAK

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym ŁAPSERDAK, dostępnym pod domeną internetową http://lapserdak.pl/
 2. 2. Sklep internetowy ŁAPSERDAK, prowadzony jest przez Sprzedawcę, którym jest: Zip and Sleep Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.Prylińskiego 32/9, 30-376 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654078, NIP 513-02-48-043, REGON 366130325.
 3. 3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- korzystając z poczty elektronicznej: kontakt@lapserdak.pl

- telefonicznie, w godz.: 10:00-15:00 pod numerem: +48693720307 (koszt połączenia za minutę według stawki danego operatora)

- pod adresem pocztowym: ŁAPSERDAK, Zip and Sleep sp. z o.o. , ul.Prylińskiego 32/9, 30-376 Kraków.

§ 2 Definicje

 1. 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. 2. Adres reklamacyjny: ŁAPSERDAK, Zip and Sleep Sp. z o.o., ul.Prylińskiego 32/9, 30-376 Kraków, e-mail: kontakt@lapserdak.pl.
 3. 3. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych miejsc i rodzajów dostawy i ich kosztów, znajdujące się w stopce strony w zakładce „Cennik Dostaw”.
 4. 4. Dane kontaktowe: ŁAPSERDAK, Zip and Sleep sp. z o.o., ul.Prylińskiego 32/9, 30-376 Kraków, e-mail: kontakt@lapserdak.pl.
 5. 5. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 6. 6. Dostarczenie zamówienia – moment wydania rzeczy, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 7. 7. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymieniona w Cenniku dostaw.
 8. 8. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon, wystawione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
 9. 9. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 10. 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 11. 11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 12. 12. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. 13. Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie wyborów Kupującego, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. 14. Kurier – firma Kurierska. Dostawca przesyłek wybrany przez Kupującego w procesie składania Zamówienia, który dostarcza Kupującemu zamówione w Sklepie Produkty.
 15. 15. Kupujący – zarówno Konsument, jak i osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca Konsumentem, dokonujący u Sprzedawcy zakupu Produktu poprzez złożenie Zamówienia i uiszczenie opłaty za wybrany Produkt i Dostawę.
 16. 16. Miejsce dostawy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 17. 17. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy opisany na Karcie Produktu, oraz za dostawę opisaną w Cenniku dostaw.
 18. 18. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 19. 19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Umowy.
 20. 20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 21. 21. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 22. 22. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://lapserdak.pl/
 23. 23. Sprzedawca: Zip and Sleep Sp. z o.o., ul.Prylińskiego 32/9, 30-376 Kraków, KRS 0000654078, NIP 513-02-48-043, REGON 366130325
 24. 24. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.
 25. 25. Użytkownik Sklepu - każda osoba odwiedzająca witrynę internetową http://lapserdak.pl.
 26. 26. Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 27. 27. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym; e. została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcę; f. nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 28. 28. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 29. 29. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj i miejsce dostawy; rodzaj płatności; dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze sklepu internetowego

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Sklepu, w tym przede wszystkim zasady składania Zamówień na Produkty, sposób dostarczenia Produktów, sposoby uiszczenia przez Kupującego płatności za zamówione Produkty, prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedawcy oraz zasady związane z możliwością odstąpienia od umowy, a także zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji.
 2. 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. 3. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. 5. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, oraz powstrzymać się od wszelkiej aktywności, która mogłaby utrudnić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności zaś dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz rozsyłania spamu.
 6. 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Kupującego działalności, która naruszałaby lub mogłaby naruszyć interes Sprzedającego.
 7. 7. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

§ 4 Informacje o produktach

 1. 1. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 2. 2. Informacje o Produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. 3. Ceny Produktów zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich.
 4. 4. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od miejsca dostawy i wyboru przez Kupującego sposobu dostawy, a także wartości oraz wielkości Zamówienia. Całkowity koszt Zamówienia i dostawy zostaje uwidoczniony w Koszyku przed złożeniem przez Kupującego Zamówienia.
 5. 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w cenach Produktów oraz wprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przy zawarciu przez strony umowy, wiążąca jest cena Produktu wskazana na stronie Sklepu w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.
 6. 6. Ceny Produktu podane w Sklepie nie obowiązują w innych punktach sprzedaży w szczególności w sklepach internetowych.

§ 5 Warunki realizacji Zamówień

 1. 1. Kupujący może złożyć Zamówienie na Produkty znajdujące się aktualnie w asortymencie Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 3. 3. Celem skutecznego złożenia Zamówienia na wybrany Produkt należy kolejno dokonać następujących czynności: a) dokonać wyboru Produktu lub Produktów, określić ilość, model, rozmiar i kolor oraz kliknąć w przycisk „Do Koszyka” b) potwierdzić pożądaną zawartość Koszyka przyciskiem „Zamawiam” c) wybrać kraj dostawy, podać kod pocztowy oraz adres mailowy d) dokonać wyboru rodzaju przesyłki, tj. sposobu dostarczenia Produktu do podanego przez Kupującego miejsca dostawy e) dokonać wyboru metody płatności f) wpisać adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz nr telefonu dla kuriera g) zaznaczyć okienko „Chcę otrzymać fakturę VAT” i wpisać dane do faktury VAT, jeżeli ma ona zostać Kupującemu wystawiona h) zaznaczyć wymagane pola dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu i) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 4. 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem.
 5. 5. Złożenie przez Kupującego Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowi skierowaną do Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego Produktu.
 6. 6. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzyma od Sprzedawcy, poprzez wiadomość e-mail, potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach Umowy sprzedaży Produktu, które jest potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. 7. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 8. 8. Realizacja Zamówienia następuje w ciągu dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy. Zaksięgowanie wpłaty Kupującego powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcę.
 9. 9. Kupujący na bieżąco otrzymuje wiadomości informujące o statusie Zamówienia.
 10. 10. W przypadku braku możliwości realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia, w szczególności z uwagi na brak w magazynie wybranego Produktu lub też wobec wystąpienia innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji.
 11. 11. Organizowana przez Sklep sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość Produktów i trwa przez określony czas. W związku z tym Zamówienia na Produkty w promocji są realizowane według kolejności wpływania Zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.
 12. 12. Jeżeli dane, o których mowa w ust. 3 są niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

§ 6 Dostawa produktu

 1. 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.
 2. 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy bez wad.
 3. 3. Wysyłka Produktu następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym z terminów określonych na Kartach produktów.
 4. 4. Dostawa Produktu odbywa się pod adres pocztowy wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 5. 5. Dostawa Produktu odbywa się według sposobu dostawy wybranego przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. Informacje o kosztach dostawy przedstawione są w Cenniku dostaw. Koszty dostawy opisane są również w procesie składania Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia przez Kupującego. Koszty dostawy doliczane są do ceny Produktu i ponoszone są przez Kupującego w wysokości zależnej od wyboru miejsca i sposobu Dostawy.
 6. 6. Miejscem spełnienia świadczenia jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Produktu (adres dostawy).
 7. 7. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, kurier pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie obecny.
 8. 8. W przypadku braku próby kontaktu ze strony kuriera lub niepozostawienia awizo, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio u wybranego przewoźnika na podstawie numeru listu przewozowego otrzymanego od Sprzedawcy w procesie zakupowym.
 9. 9. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sprzedawcy przez kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt Dostawy.
 10. 10. W przypadku podania przez Kupującego błędnych bądź też niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu pocztowego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub też opóźnienie w dostarczeniu Produktu. Dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi obciążony zostanie Kupujący.
 11. 11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Produktem Kupujący zobowiązany jest ją zbadać zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 12. 12. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca Kupującym sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy nie później niż w terminie 3 dni. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie Dostawy, aczkolwiek brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
 13. 13. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

§ 7 Formy płatności i realizacja Zamówienia

 1. 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. 2. Kupujący dokonuje płatności za Produkt przed odbiorem Produktu w formie wskazanej powyżej, przy czym realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności:
 • kartą płatniczą:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

 • przelewem na numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mbank 46 1140 2004 0000 3502 7661 8361 IBAN: PL46 1140 2004 0000 3502 7661 8361 SWIFT-BIC: BREXPLPWMBK.

4. Na życzenie Kupującego wystawiana jest faktura, którą Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną lub wraz z Produktem. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

6. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 8 Warunki odstąpienia od umowy

 1. 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi będącymi Konsumentami.
 2. 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 3. 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. 4. Konsument chcący odstąpić od Umowy zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 30 dni kierując je na adres reklamacyjny: ŁAPSERDAK Zip and Sleep Sp. z o.o., ul.Prylińskiego 32/9, 30-376 Kraków lub e-mailem na adres: kontakt@lapserdak.pl.
 5. 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. 6. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy zgodnie z ust. 3. powyżej, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. 7. W razie odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu na adres reklamacyjny niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Zwroty przyjmowane są wyłącznie wtedy, kiedy do paczki dołączony zostanie paragon sprzedaży.
 8. 8. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać odesłany w otrzymanym od Sprzedawcy opakowaniu zbiorczym, zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 9. 9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy, w szczególności koszty odesłania, opakowania i zabezpieczenia Produktu.
 10. 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. 11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. 12. Sprzedawca dokona zwrotu środków za transakcję na rachunek bankowy, którym Kupujący posłużył się podczas uiszczania opłaty za Zamówienie.
 13. 13. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 14. 14. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują zasady ogólne Kodeksu cywilnego.

§ 9 Rękojmia

 1. 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 561-563.
 2. 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Produktu.
 3. 3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na podany adres: ŁAPSERDAK, ul.Prylińskiego 32/9, 30-376 Kraków, lub za pomocą poczty e-mail: kontakt@lapserdak.pl.
 4. 4. Celem realizacji reklamacji Kupujący dołącza do niej reklamowany Produkt z opisem reklamacji.
 5. 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres: ŁAPSERDAK, ul.Prylińskiego 32/9, 30-376 Kraków.
 6. 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.
 7. 7. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji Kupującego ustosunkuje się do niej i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§ 10 Opinie w Sklepie

 1. 1  Kupujący ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie.

 2. 2  Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Kupującego wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

 3. 3  Opinia może być wystawiona jedynie przez Kupującego, który dokonał zakupów w Sklepie Sprzedawcy.

 4. 4  Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. 5  Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Kupującego do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. 6  Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. 7  Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 11 Ochrona danych osobowych i prywatności

Niniejszym Sprzedający informuje Kupujących, iż od dnia 25 maja 2018 r. jest bezpośrednio stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie Ogólne"). Zgodnie z art. 13 tegoż Rozporządzenia Ogólnego Sprzedający informuje, że:

 1. 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca, to jest: Zip and Sleep Sp. z o.o., ul.Prylińskiego 32/9, 30-376 Kraków, KRS 0000654078, NIP 513-02-48-043, REGON 366130325.
 2. 2. W celu otrzymania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych można się skontaktować ze Sprzedawcą w następujący sposób: wysyłając pismo na adres: ŁAPSERDAK, Zip and Sleep sp. z o.o., ul.Prylińskiego 32/9, 30-376 Kraków, lub wysyłając e-mail na adres: kontakt@lapserdak.pl, lub dzwoniąc pod numer telefonu: + 48 693720307.
 3. 3. Sprzedawca posiada dane osobowe Kupujących podane przez nich dobrowolnie w związku ze złożeniem Zamówienia celem zawarcia umowy sprzedaży Produktów, subskrypcją newslettera (w celu marketingowym), lub/i skorzystaniem z formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa – Sprzedawca może żądać podania takich danych w niezbędnym zakresie. Sprzedawca informuje Kupującego, iż brak jego zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Produktu Kupującemu, a także wysłanie newslettera lub odpowiedzi na kontakt poprzez formularz kontaktowy.
 4. 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży Produktów, w tym świadczenia usługi drogą elektroniczną, obsługi reklamacji, obsługi kontaktu (w szczególności poprzez pocztę, telefon czy adres e-mailowy). Niezależnie od tego – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne celem realizacji przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa – w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego. Ponadto przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy – jakim jest zapewnienie obsługi usług płatniczych, obsługa kontaktu – w sprawach niedotyczących realizacji umowy sprzedaży Produktu.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. Więcej na temat przetwarzania danych w plikach cookies zawiera Polityka prywatości dostępna na stronie internetowej sklepu.
 5. 5. Kupujący ma prawo dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 6. 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada należnych starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe organom publicznym w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni przez administratora danych osobowych pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki (w szczególności księgowość wystawiająca fakturę, firma kurierska dostarczająca przesyłkę, hostingodawca przechowujący dane na serwerze).
 7. 7. Sprzedawca przechowuje dane przez czas niezbędny do realizacji transakcji jak również przez czas niezbędny do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń – chyba że z przepisów prawa wynika dłuższy obowiązek przechowywania danych (Sprzedawca może przechowywać dane do celów rozliczalności, w tym do kontroli przez organy publiczne).
 8. 8. Kupujący ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
 9. 9. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera także Polityka Prywatności, dostępna na stronie internetowej Sklepu.

§ 12 Nieprawidłowości przy świadczeniu usług drogą elektroniczną

 1. 1. Sprzedawca oświadcza, iż działając z należytą starannością podejmie działania w celu zagwarantowania sprawnego oraz poprawnego funkcjonowania Sklepu w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów prawa oraz zobowiązuje się usunąć w odpowiednim czasie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących uniemożliwiające funkcjonowanie Sklepu.
 2. 2. Kupujący zobowiązany jest w miarę możliwości do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego drogą mailową, na adres: kontakt@lapserdak.pl.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy lub na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie zawartej Umowy lub na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. 2. Sprzedawca informuje Kupującego będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
 3. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl